Skip to main content
placeholder image

Soshukoku no Manazashi: Shikaku Bunka ni Mirareru Modan Garu

Chapter


Abstract


Publication Date


 • 2010

Citation


 • Mackie, V. C. 2010, ''Soshukoku no Manazashi: Shikaku Bunka ni Mirareru Modan Garu'', in T. E.. Barlow, S. Hiroko & I. Ruri (eds), Modan Garu to Shokuminchiteki Kindai: Higashi Ajia ni okeru Teikoku, Shihon, Jenda, Iwanami, Tokyo. pp. 91-116.

Ro Metadata Url


 • http://ro.uow.edu.au/artspapers/1798

Book Title


 • Modan Garu to Shokuminchiteki Kindai: Higashi Ajia ni okeru Teikoku, Shihon, Jenda

Start Page


 • 91

End Page


 • 116

Abstract


Publication Date


 • 2010

Citation


 • Mackie, V. C. 2010, ''Soshukoku no Manazashi: Shikaku Bunka ni Mirareru Modan Garu'', in T. E.. Barlow, S. Hiroko & I. Ruri (eds), Modan Garu to Shokuminchiteki Kindai: Higashi Ajia ni okeru Teikoku, Shihon, Jenda, Iwanami, Tokyo. pp. 91-116.

Ro Metadata Url


 • http://ro.uow.edu.au/artspapers/1798

Book Title


 • Modan Garu to Shokuminchiteki Kindai: Higashi Ajia ni okeru Teikoku, Shihon, Jenda

Start Page


 • 91

End Page


 • 116